Τα Σεμινάρια Ψυχολογίας αφορούν Εκπαιδευτικές και όχι Θεραπευτικές Ομάδες: Συμβαίνει συχνά τα όρια ανάμεσα στις εκπαιδευτικές και στις θεραπευτικές ομάδες να είναι δυσδιάκριτα. Οι δυσκολίες στον καθορισμό των ορίων προκύπτουν από το γεγονός ότι τόσο στις εκπαιδευτικές όσο και στις θεραπευτικές ομάδες οι συμμετέχοντες «[…] συνυπάρχουν σε μία κατάσταση εγγύτητας και προσωπικού μοιράσματος με τους άλλους». Στις θεραπευτικές ομάδες, για παράδειγμα, υπάρχουν ατομικά αιτήματα για θεραπεία, δηλαδή για την αντιμετώπιση σοβαρών ενδο-προσωπικών και δια-προσωπικών προβλημάτων. Από την άλλη πλευρά, στις εκπαιδευτικές ομάδες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν έχοντας ατομικά αιτήματα, ωστόσο αυτά αφορούν την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων και ικανοτήτων, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην εξέλιξή τους. Αυτή η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι ουσιαστική .» [Ναυρίδης, ό. α. στο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, (2010). Πρόγραμμα Εκπαίδευσης από Απόσταση Διάρκειας 100 ωρών, 2η Διδακτική Ενότητα: Διεργασία Ομάδας – Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων, σ. 26-31. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Διά βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)].